Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)
ให้ความร้อนโดยหลักการแผ่คลื่นความร้อน (Radiation) คือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด (IR) ซึ่งจะยาวกว่าคลื่นแสง อาจเรียกว่าคลื่นความร้อน และส่งแผ่ไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน คลื่นอินฟราเรดจะทำให้โมเลกุลของวัตถุเกิดการสั่นตัวเพิ่มขึ้น มีผลทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่ตัววัตถุซึ่งความยาวคลื่นของ Elstein IR อยู่ในช่วง 2-10 um. ความยาวของคลื่นในช่วงนี้จะทำให้ชิ้นงานดูดซับความร้อนจากอินฟราเรดฮีตเตอร์ได้ดีที่สุดจำพวก พลาสติก,กาว,สี,กระดาษ,แลกเกอร์ เป็นต้น